Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

 

Με πάσα λαμπρότητα και την δέουσα εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στην Ενορία μας. Κατά τις Ιερές Ακολουθίες τέθηκε απότμημα του Τιμίου Ξύλου εξ Ιεροσολύμων προερχόμενο προς προσκύνηση και ενίσχυση των πιστών καθώς μοιράστηκαν ευλογημένα σταυρουδάκια ως ευλογία των εκκλησιαζομένων.

Παραμονή ετελέσθη ο Πανηγυρικός Εσπερινός και το βράδυ Ιερά Αγρυπνία.

Την Κυριώνυμο Ημέρα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία  και το απόγευμα η ακολουθία των Χαιρετισμών του Σταυρού.

Χρόνια πολλά!

Ο χαριτόβρυτος Σταυρός να μας προστατεύει! 


"... Γνῶσιν ἄγνωστον πρώην ἡ Βασίλισσα γνοῦσα, ἐβόησε πρός τούς ὑπουργοῦντας· Ἐκ λαγόνων τῆς γῆς εὑρεῖν ἐν τάχει, καί δοῦναι τόν Σταυρόν σπεύσατε, πρός ὅν ἰδοῦσα ἔφησεν ἐν φόβῳ, πλήν κράζουσα οὕτω· 

 Χαῖρε, χαρᾶς τῆς ὄντως σημεῖον· χαῖρε, ἀρᾶς τῆς ἀρχαίας λύτρον. 

 Χαῖρε, θησαυρός ἐν τῇ γῇ φθόνῳ κρυπτόμενος· χαῖρε, ὁ φανείς ἐν τοῖς ἄστροις τυπούμενος.

 Χαῖρε, τετρακτινοπύρσευτε καί πυρίμορφε Σταυρέ· χαῖρε, κλῖμαξ ὑψοστήρικτε, προοραθεῖσά ποτε.

 Χαῖρε, τό τῶν Ἀγγέλων γαληνόμορφον θαῦμα· χαῖρε, τό τῶν δαιμόνων πολυστένακτον τραῦμα.

 Χαῖρε, τερπνόν τοῦ Λόγου κειμήλιον· χαῖρε, πυρός τῆς πλάνης σβεστήριον. 

 Χαῖρε, Σταυρέ, ἀπορούντων προστάτα· χαῖρε, στερρέ εὐδρομούντων ἀλεῖπτα.

 Χαῖρε, Ξύλον μακάριον. Δύναμις ἡ τοῦ Ξύλου, ἐπιδέδεικται τότε, πρός πίστωσιν ἀληθῆ τοῖς πᾶσι· καί τήν ἄφωνόν τε καί νεκράν πρός ζωήν ἀνέστησε, φρικτόν θέαμα τοῖς μέλλουσι καρποῦσθαι σωτηρίαν, ἐν τῷ μέλπειν οὕτως· 

 Ἀλληλούϊα.

 Ἔχουσα ἡ Ἑλένη, τὸ ἀήττητον ὅπλον, ἀνέδραμε πρός τόν ταύτης γόνον· ὁ δέ, μέγα σκιρτήσας εὐθύς, ἐπιγνούς τόν μέγιστον Σταυρόν ἔχαιρε, καί ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν, ἐβόα πρός αὐτόν τοιαῦτα·

 Χαῖρε Σταυρέ, τοῦ φωτός δοχεῖον· χαῖρε, Σταυρέ, τῆς ζωῆς ταμεῖον. Χαῖρε, ὁ δοτήρ χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος· χαῖρε, ὁ λιμήν ποντοπόρων ἀχείμαστος. 

 Χαῖρε, τράπεζα, βαστάζουσα ὥσπερ θῦμα τόν Χριστόν· χαῖρε, κλῆμα, βότρυν πέπειρον φέρον οἶνον μυστικόν. 

 Χαῖρε, ὅτι τά σκῆπτρα τῶν ἀνάκτων φυλάττεις· χαῖρε, ὅτι τάς κάρας τῶν δρακόντων συνθλάττεις. Χαῖρε, λαμπρόν τῆς πίστεως γνώρισμα· χαῖρε, παντός τοῦ κόσμου διάσωσμα.

 Χαῖρε, Θεοῦ πρός θνητούς εὐλογία· χαῖρε, θνητῶν πρός Θεόν μεσιτεία. 

 Χαῖρε, Ξύλον μακάριον. Ζῆλον ἔνδοθεν θεῖον, ἡ Ἑλένη λαβοῦσα, ἐζήτησε καί εὗρε σπουδαίως, τόν ἐν γῇ κρυπτόμενον Σταυρόν, καί δεικνύμενον ἐν οὐρανῷ Ἄνακτι· ὅν ὕψωσε· καί βλέπων τό πολίτευμα, ἐν πίστει ἔφη· 

 Ἀλληλούϊα. ... "

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ


Ἐν Πάτραις τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ MAΘΗΤΕΣ

(Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς)

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν ἒναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς, ἀπευθύνομαι σέ 

σᾶς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς πρωτοβάθμιας καί 

δευτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, προκειμένου νά ἐκφράσω τίς θερμές 

πατρικές εὐχές μου γιά ἓνα καλό καί εὐλογημένο, ἀπό τόν Θεό, 

σχολικό ἒτος, γεμάτο ὑγιεία, χαρά καί πρόοδο.

Ἐσεῖς, παιδιά μου, εἶστε ἡ χαρά μας, ἡ ἀπαντοχή μας, ἡ χρυσή 

ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς κοινωνίας μας καί τῆς πατρίδος μας.

Οἱ καιροί πού ζοῦμε εἶναι ἀρκετά δύσκολοι. Τό προηγούμενο 

ἒτος εἲχαμε πολλά προβλήματα, λόγῳ καί τῆς πανδημίας τοῦ

κορωνοϊοῦ, τά ὁποῖα ἐπηρέασαν καί τήν ἐκπαίδευση. Ὃμως ὃλοι καί 

δάσκαλοι καί γονεῖς, κυρίως ὃμως ἐσεῖς οἱ μαθητές δώσατε τόν 

καλύτερο ἑαυτό σας, ὣστε νά μή δημιουργηθοῦν κενά στό πεδίο τῆς 

μάθησης. Πιστεύομε, ὃτι ἐφέτος θά βοηθήσῃ ὁ Θεός νά μήν ἒχωμε 

αὐτές τίς δυσκολίες καί σύντομα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτή τήν 

πανδημία.

Παιδιά μου, ἀξιοποιῆστε τό χρόνο σας κατά τόν καλύτερο 

τρόπο, μελετῆστε καί ἐργασθῆτε, ὣστε νά ἐμπεδώσετε τίς γνώσεις 

πού σᾶς προσφέρονται γιά τήν ὃλη καλλιέργεια τῆς 

προσωπικότητός σας. Εἶναι σέ ὃλους γνωστό ὃτι τό σχολεῖο δέν 

προσφέρει ἁπλῶς γνώσεις, ἀλλά ἒχει ὡς σκοπό τήν καλλιέργεια τοῦ ὃλου ἀνθρώπου.

Στή ζωή σας καί στή προσπάθειά σας ἒχετε πρῶτα ἀπ’ ὃλα 

τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Σᾶς ἀγαπάει καί σᾶς προστατεύει ἡ Παναγία 

μας, ὁ Ἃγιος Ἀνδρέας πού εἶναι ὁ προστάτης καί πολιοῦχος τῆς 

Πάτρας καί ὃλοι οἱ Ἃγιοι.

Σᾶς ἀγαποῦν ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς τους οἱ γονεῖς σας 

καί ἐργάζονται ἀκαταύπαστα καί εὐσυνείδητα γιά σᾶς οἱ δάσκαλοί 

σας. 

Σᾶς ἀγαπᾶμε ὃλοι, καί ἐγώ πού σᾶς ἀπευθύνω αὐτές τίς 

εὐχές, εἶμαι κοντά σας μέ τήν πατρική μου ἀγάπη καί τίς θερμές 

προσευχές μου γιά κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό στή ζωή σας, γιά 

ὑγιεία, πρόοδο καί ἐπιτυχία στούς στόχους σας.

Στούς γονεῖς σας εὒχομαι νά ἒχουν ὑγιεία καί δύναμη ἀπό τόν 

Θεό, νά σᾶς χαίρωνται καί νά σᾶς καμαρώνουν, ἀφοῦ εἶστε τό 

ὡραιότερο δῶρο, ὃ,τι πολυτιμότερο τούς ἒχει δώσει ὁ Θεός. Τούς 

εὐχαριστοῦμε γιατί ἀγωνίζονται, ὣστε νά σᾶς δώσουν στήν 

κοινωνία, ἀνθρώπους μέ ὃλη τήν σημασία τῆς λέξεως.

Ἐπίσης, στούς δασκάλους σας, εὒχομαι νά ἒχουν δύναμη στό 

λειτούργημά τους, τό ὁποῖο εἶναι καί ὡραῖο καί πολυεύθυνο, ὣστε 

νά ἀνταποκρίνωνται στίς ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, καλλιεργώντας 

τίς δικές σας προσωπικότητες καί ψυχές.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

Μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη.

                                 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

                         + Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση: ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 


(13/9/2021)   

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΒΡΑΔΥ: ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ .                                ΑΠΟ ΩΡΑΣ 9.00 μ.μ -12.30 πρωινή
  •  ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΙ: 

      ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   

     ΑΠΟ ΩΡΑΣ: 7:00- 9:30 .


  • ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ κατά τη διάρκεια του οποίου θα ψαλούν οι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


             ΑΠΟ ΩΡΑΣ : 6:00μ.μ.

  *στις Ιερές ακολουθίες  ΘΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ προς προσκύνηση!Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ - Θα Πραγματοποιηθεί Κανονικά 6.9.2021- 20:00 !

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


4.9.2021


Ἀνακοινώνουμε ὃτι ἡ φιλανθρωπική Συναυλία γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἒργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, θά πραγματοποιηθῇ κανονικά, τή Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 καί ὣρα 8:00μ.μ. στό Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρῶν.Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Η εορτή του Αγίου Μάμαντος στον Ι. Ν. ΑγίαςΤριάδος Πατρών (φωτο)

 


«Τον μεγάλο και ξακουστό Μάμα, την καλλονή των μαρτύρων του Χριστού, τον θερμό προστάτη των τραυματιών, τον ιατρό των φοβερών πόνων και θείο θεραπευτή, αυτόν που καθαρίζει τη δυσωδία των δαιμονικών τραυμάτων και θεραπεύει δωρεάν όσους με πίστη έρχονται κοντά του, αυτόν που δεν υπολόγισε τις φοβερές απειλές των ασεβών τυράννων, αυτόν που δεν θυσίασε όπως ο Άβελ τα καλύτερα πρόβατα, αλλά πρόσφερε τον εαυτό του στον Θεό με την μαρτυρία και τα διάφορα βασανιστήρια», εόρτασε λαμπρά και πανηγυρικά η Ενορία μας τελώντας Ιερά Αγρυπνία κατά την οποία τέθηκε  προς προσκύνηση απότμημα  του Ιερού Λειψάνου του Μεγαλομάρτυρος  Αγίου.   

 Μάρτυρας της Χριστιανοσύνης, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Καθολική Εκκλησία στις 17 Αυγούστου και από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Μάμας. 

 Ο Μάμας ήταν βοσκός και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270-275), σύμφωνα με τους εγκωμιαστικούς λόγους προς αυτόν του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. Μορφώθηκε από τον επίσκοπο Καισαρείας και σε ηλικία 12 ετών αποσύρθηκε σ’ ένα σπήλαιο, όπου ζούσε με τα άγρια θηρία.

 Στην πορεία τού χρόνου συνελήφθη από τους στρατιώτες του τοπικού ηγεμόνα Αλέξανδρου και του ζητήθηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Ο Μάμας αρνήθηκε και κλείσθηκε στη φυλακή για ένα μήνα, χωρίς νερό και τροφή. Κατόπιν, οδηγήθηκε σ’ ένα αμφιθέατρο και προτού προλάβει να γίνει βορά στα άγρια θηρία, άφησε την τελευταία του πνοή. 


Απολυτίκιο 
Θείον βλάστημα, Μαρτύρων πέλων, ηκολούθησας, ασχέτω πόθω, τοις ενθέοις αληθώς τούτων ίχνεσι και του Σωτήρος κηρύξας το όνομα, εθαυμαστώθης σοφέ δι' αθλήσεως. Μάμα ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

«αρχή της ινδίκτου»

 


Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου την αρχή της Ινδικτιώνος – από την λατινική λέξη «indictio», η οποία σημαίνει ορισμός – δηλαδή την έναρξι του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από την συνήθεια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων να ορίζουν δια θεσπίσματος για διάστημα δεκαπέντε ετών το ποσόν του ετησίου φόρου, που εισέπρατταν αυτήν την εποχή για την συντήρησι του στρατού. Κατ’ επέκτασιν καθιερώθηκε να ονομάζωνται ινδικτιώνες και οι δεκαπενταετείς αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί Καίσαρος Αυγούστου, τρία χρόνια πριν από την γέννησι του Χριστού.

 Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίας για τον νέο κύκλο βλαστήσεως, ταίριαζε να εορτάζουν οι χριστιανοί την αρχή της γεωργικής περιόδου αποδίδοντας ευχαριστίες στον Θεό για την εύνοιά του προς την κτίσι. Είναι αυτό που ήδη έκαναν οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού Νόμου· την πρώτη δηλαδή ημέρα του εβδόμου ιουδαϊκού μηνός, αρχές Σεπτεμβρίου, τελούσαν την εορτή της Νεομηνίας ή των Σαλπίγγων, κατά την οποίαν εσχόλαζαν από κάθε εργασία, για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων «εις οσμήν ευωδίας Κυρίω» (Λευϊτ. 23,18). 

 Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο δημιουργός του χρόνου και του σύμπαντος, ο προάναρχος Βασιλεύς των αιώνων, ο οποίος εσαρκώθη, για να αποκαταλλάξη τα πάντα εις Εαυτόν και να συναγάγη Ιουδαίους και εθνικούς εις μίαν Εκκλησίαν, ήθελε να ανακεφαλαιώση εν Εαυτώ τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό Νόμο. Έτσι, αυτήν την ημέρα που η φύσις ετοιμάζεται να διατρέξη ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζουμε το γεγονός, κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε στην Συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ησαϊου ανέγνωσε το χωρίο, όπου ο Προφήτης ομιλεί επ’ ονόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ού είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, κηρύξαι ενιαυτόν (= έτος) Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4,18).

 Όλες οι Εκκλησίες, συναθροισμένες «επί το αυτό», αναπέμπουν σήμερα δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, ο οποίος διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατεί τα πάντα εν τη ζωή και στέλνει άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα κτίσματά του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσωμε, για να γίνωμε μέτοχοι της αιωνιότητός του.

Πηγή: Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπό Μακαρίου ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου, εκδ. Ίνδικτος, τόμος πρώτος (Σεπτέμβριος)

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» Μιά βραβευμένη ταινία γιὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -  28.8.2021

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

Μιά βραβευμένη ταινία γιὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο

 


Φέρομε εἰς γνώσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, ὃτι προβάλλεται στήν μεγάλη ὀθόνη τοῦ Κινηματογράφου μέ τήν πλέον δυνατή παραστατικότητα ἡ ζωή καί τό ἒργο τοῦ μεγάλου καί λαοφιλοῦς πατρός τῆς Ἑκκλησίας μας, Ἁγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, μέ τίτλο «Ὁ Ἂνθρωπος τοῦ Θεοῦ».


Ἡ Κινηματογραφική  ταινία μέ τήν ζωή τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος πέρασε δοκιμασίες καί διώξεις καί ταλαιπωρίες πολλές καί ὁ ὁποῖος κέρδισε τόν στέφανο τῆς νίκης παρά Κυρίου μέ τήν μεγάλη του πίστη , τήν ἰώβεια ὑπομονή καί τήν ὑψοποιό ταπείνωση, γυρίστηκε στά μέρη πού ἒζησε ὁ Ἃγιος Νεκτάριος, ἀπό μεγάλους καί διακεκριμένους καλλιτέχνες.


Προτείνουμε στούς πιστούς νά παρακολουθήσουν τήν ταινία αὐτή, ἀπό τήν ὁποία θά ὠφεληθοῦν πνευματικά, κοντά στά ὃσα ἒχουν μελετήσει καί βιώνουν βαθειά στήν καρδιά τους, γιά τόν Ἃγιο Νεκτάριο.


Σήμερα, σέ καιρούς δύσκολους, σέ ἡμέρες πόνου, δυσκολιῶν, ἀδικίας καί ἀπομακρύνσεως ἀπό τόν Θεό, ἡ ταινία αὐτή δίδει τό μήνυμα τῆς ἐλπίδος, τῆς οὐράνιας χαρᾶς καί τῆς νίκης τῆς πίστεως ἐναντίον τῆς ἀδικίας καί τῆς ἁμαρτίας.


Στήν Πάτρα, ἡ ταινία προβάλλεται ἀπό τίς 26 Αὐγούστου στόν θερινό Κινηματογράφο «Σινέ Κάστρο» (Σώμερσετ 49, Ρίο) καί ὣρα 10 τό βράδυ.


 


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως