ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ


ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ 


Χρήσιμες οδηγίες για τέλεση Γάμου, τι χρειάζεται; πότε δεν γίνονται Γάμοι; Χρήσιμες Οδηγίες για την τέλεση του Γάμου  


Γάμος: Ο γάμος είναι το μυστήριο, δια του οποίου δημιουργείται, ευλογείται και αγιάζεται η ορθόδοξη οικογένεια. Κατ' οικονομία, το μυστήριο επαναλαμβάνεται το πολύ μέχρι τρεις φορές. Είναι μυστήριο το οποίο ενώνει άνδρα και γυναίκα με φυσικό δεσμό, μέσω τη θείας ευλογίας, το οποίο σαν στόχο έχει να κατανικήσει το θάνατο, αλλά και συνάμα τη λειτουργία, τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του ιστορικού γίγνεσθαι προς τη τελείωση.

  • Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ


 Όταν καί οι δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στήν ίδια ενορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου, στό Ναό της οποίας, θά τελεσθεί ο Γάμος, γιά νά εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

 1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ εφημερίδα η οποία προσκομμίζεται στό Ναό.

 2. Παράβολο χαρτοσήμου γιά Γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).

 3. Παρουσία των Μελλονύμφων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες, γιά τήν συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σέ ημέρα καί ώρα, πού θά έχουν προκαθορίσει μέ τόν εφημέριο.

 4. Πιστοποιητικό αγαμίας καί ασχέτου συγγενείας, γιά τόν καθένα από τούς μελλονύμφους.
Εκδίδεται από τόν Εφημέριο.

 Γιά τήν έκδοσή του χρειάζονται:

 • Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, μέ τίς αστυνομικές τους ταυτότητες.


 • Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν.105) περί της κατοικίας καί της αγαμίας των Μελλονύμφων. Τά έντυπα προμηθεύονται από τήν ΔΟΥ ΚΕΠ κλπ. Συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου καί υπογράφονται από τόν κάθε Μελλόνυμφο.

 •Κληρικόσημο γιά τό κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τόν Εφημέριο.

 5. Ειδικές περιπτώσεις:

 α) Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τό Διαζευκτήριο, μέ τήν ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), τό οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, 'οπου αυτός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου μέ τό αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως πού λύει τόν γάμον αυτόν. Εκδίδεται από τό Ληξιαρχείο του Δήμου.

β) Σέ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α' ή Β'), από τήν Ενορία ή τή Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

γ) Σέ περίπτωση πού ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σέ άλλη ενορία, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει καί σέ άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θά τελεσθεί ο Γάμος, τό Πιστοποιητικό αγαμίας θά πρέπει νά θεωρείται πρώτα από τήν Μητρόπολη αυτή καί έπειτα προσκομίζεται στόν εφημέριο, ο οποίος θά τελέσει τόν Γάμο.

 6. Κατά παράδοση, ο Γάμος τελείται στήν ενορία της Νύφης. Εάν η Νύφη δέν επιθυμεί νά τελεσθεί ο Γάμος της, στήν Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, τότε καταβάλεται ένα χρηματικο ποσο στήν Ενορία της, γιά τό δικαίωμα μεταβίβασης.


 7. Φάκελος αιτήσεως αδείας Γάμου καί δηλώσεις προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τόν Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται καί υπογράφονται τά σχετικά εγγραφα.

 8. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καί αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δέν απαιτείται νέα δημοσίευση σέ εφημερίδα, αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.

 9. Τά Δικαιολογητικά μετά την προσκόμιση τους στην Μητρόπολη, εκδίδονται αυθημερόν καί η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους καί προσκομίζεται στόν Εφημέριο, γιά νά καθοριστεί η ημέρα καί η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.

 10. Μετά τόν Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τόν Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τόν Εφημέριο, τούς Νεονύμφους καί τούς Παρανύμφους (Κουμπάρους). Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Δύο άντίτυπα, ένα γιά κάθε νεόνυμφο.

 11. Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στό Ληξιαρχείο του Δήμου, στά όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρωτικώς εντός 40 ημερών, από τήν ημέρα τελέσεως του Γάμου (σέ εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες καί των δύο συζύγων.


 ΓΕΝΙΚΑ  :

 1. Οι Νυμφευόμενοι, κατά τήν "Καλή Ωρα" τελέσεως του Μυστηρίου, πρέπει νά προσέρχονται εγκαίρως στό Ναό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της Νύφης, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στό Πρόγραμμα του Ναού, όταν μάλιστα, ακολουθούν καί άλλοι γάμοι.

 2. Πρώτοι οι Νυμφευόμενοι οφείλουν νά ευλαβούνται τήν Ιερότητα του Μυστηρίου καί νά συμμετέχουν ουσιαστικά στά λεγόμενα καί τά τελούμενα..

 3. Συστήστε στόν διακοσμητή καί τούς φωτογράφους νά ενεργούν μέ διακριτικότητα καί σεβασμό πρός τό Μυστήριο καί νά μή γίνονται ενοχλητικοί.


  • Β'  ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


 1. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων ( Έλληνα καί Αλλοδαπού) γιά τό αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται γιά τό Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα Α',παργρ. 1-11) απαιτούνται καί τά εξής:

 α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από τήν ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

 β) Πιστοποιητικό αγαμίας, από τόν Δήμο της χώρας του καί από τήν ιδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

 γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τόν Δήμο της περιοχής του, γιά λυθέντα προηγούμενο Γάμο καί τό Διαζύγιο. Σημ.2 Τά ως άνω Πιστοποιητικά (α-γ) θά πρέπει νά είναι μεταφρασμένα στά Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης).

 δ) Άδεια παραμονής στήν Ελλάδα, εφόσον τό αλλοδαπόν μέλος δέν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκης Ενωσης.

 ε) Τά πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά καί πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει νά φέρουν τή σφραγίδα Χάγης ή Apostil από τήν αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.


 2. Σέ περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα καί Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από τόν Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στήν ενότητα Β', απαιτείται καί θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από τήν εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματός του. Απαιτούνται, επίσης, τά γ' καί δ' καί ε' της παραγράφου 1 του παρόντος.  • Γ' ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


 Σέ περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου καί Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, μέ Τριαδικό Βάπτισμα, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (ενότητα. Α' παρ 1-11), από τό ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τά εξής:

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από τόν Ναό, όπου τελέστηκε τό Βάπτισμα.

 2. Πιστοποπιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από τήν ετερόδοξη ενορία.

 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε τό Ν.105), ότι συμφωνεί τά τέκνα πού θά προέλθουν από τό γάμο, θά βαπτισθούν στήν Ορθόδοξη Εκκλησία.

* Σημ.1: Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δέν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι καί οι εξής: αγαπινισμός, αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, αντβεντισταί της εβδόμης ημέρας, Βοημοί αδελφοί, εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τά Παιδιά του Μω, αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική αδελφότης) αγγλικανοί αποσχισθέντες από τήν επίσημη αγγλικανική εκκλησία κλπ.


  • Δ'   ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


 Σέ περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αμερικανου καί μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δέν πρόκειται νά παραμείνουν στήν Ελλάδα, απαιτούνται τά εκκλησιαστικά καί πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ' καί επί πλέον η απόδειξη νόμιμης ειδσδου καί παραμονής στήν Ελλάδα (visa).

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Γάμοι δέν τελούνται:

• Μ.Τεσσαρακοστή, από τήν Κυριακή της Τυρινής μέχρι τέλους.

• Από 1-15 καί 29 Αυγούστου.

• Από 18-24 Δεκεμβρίου.

 Γάμοι δέν τελούνται επίσης, τίς ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής καί των Θεοφανείων, λόγω του ότι τά εορταζόμενα τίς ημέρες αυτές από τήν Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στή ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών.
 Εξαίρεση γίνεται μόνο γιά σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενων των Μελλονύμφων.

 2. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων καί αλλοθρήσκων (εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό αλλόθρησκον μέλος δεχθεί νά βαπτιστεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.

3. Γάμος μέ ετεροδόξους πού δέν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δέν Ιερουργείται, εκτός εάν τό ετερόδοξον μέλος δεχθεί νά βαπτισθεί καί νά γίνει Ορθόδοξος.


--------------
XΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ
Βάπτισμα: Το ιερό βάπτισμα αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο, σε μια νέα ένθεη ύπαρξη, ως τέκνο Θεού, ενσωματώνοντας το βαπτισθέντα στο μυστικό σώμα της Εκκλησίας. Είναι μια υποχρεωτική πράξη για όποιον επιθυμεί να γίνει χριστιανός, που πραγματοποιείται με τριπλή κατάδυση σε νερό, στο όνομα της Aγίας Τριάδας και δι αυτού, ο άνθρωπος καθαίρεται από κάθε αμαρτία. Όπως η φυσική γέννηση του ανθρώπου γίνεται μία και μόνη φορά έτσι συμβαίνει και με τη βάπτιση η οποία αποτελεί την αποκατάσταση της φύσης του ανθρώπου από τη φθορά και το θάνατο. Γι αυτό και ο αναβαπτισμός θεωρείται αμάρτημα. Το βάπτισμα ως νέα γέννηση κι ως αρραβώνας μίας εσχατολογικής πορείας έχει νομοτελειακή προτεραιότητα. Ως στόχο έχει την παροχή νέας ζωής, που στη μετέπειτα εσχατολογική πορεία του ανθρώπου συνεργεί συνάμα με την εκκλησιαστική ζωή. Γι αυτό και το βάπτισμα αποτελεί εγκεντρισμό στη ζωή, γέννηση σε αυτή και τελικώς πορεία σε μία τελειωτική οδό. Έτσι ο άνθρωπος δε γίνεται μέλος αποδεχόμενος απλώς μερικές θεωρητικές αρχές και αξιώματα ή κάποιες ηθικές δεσμεύσεις, αλλά με μία έμπρακτη αισθητή ενέργεια, ένα πραγματικό αισθητό συσχηματισμό στο θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι γονεῖς, προκειμένου νά βαπτίσουν τό παιδί τους, πρέπει νά ἐνεργήσουν ὡς ἑξῆς:

 1. Γενικά

 α) Σέ ὅποιον Ναό καί ἄν τελέσουν τό Μυστήριο, πρέπει ὁπωσδήποτε νά προκαθορίσουν ἐγκαίρως, τήν ἡμέρα καί ὥρα τέλεσής του μέ τόν Ἐφημέριο.

 β) Πρίν τήν ὥρα τῆς Βάπτισης ἤ νωρίτερα νά προσκομίσουν στόν Ἐφημέριο, τήν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τοῦ παιδιοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἐκδοθεῖ ἀπό τό Δῆμο, στόν ὁποῖο ἔχει δηλωθεῖ ἡ γέννησή του.

 γ) Ἐάν ἐπιθυμοῦν νά τελέσουν τό Μυστήριο ὄχι στό Ναό τῆς Ἐνορίας τους, ( πράγμα τό ὁποῖο ποιμαντικῶς δέν ἐνδείκνυται),ἀλλά σέ ἄλλη Ἐνορία, τότε πρέπει νά ζητήσουν ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τους νά μεταβιβάσει τήν Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τοῦ παιδιοῦ στό Ναό ὅπου θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο. Συνιστᾶται νά τελεῖται τό Μυστήριο στό Ναό τῆς Ἐνορίας κατοικίας τοῦ νηπίου, ἀφοῦ ἐκεῖ θά συνεχίσει νά ἔχει τήν Ἐκκλησιαστική ἀναφορά και συναναστροφή του.

 δ) Ὁ Ἱερέας πού τέλεσε τό Μυστήριο ἐκδίδει Δήλωση Βαπτίσεως.

 ε) Ἡ Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται, ἐντός μηνός στό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένη ἡ γέννηση τοῦ παιδιοῦ. στ) Ἀνάδοχος τοῦ παιδιοῦ δέν μπορεῖ νά γίνει ἀλλόδοξος ἤ ἀλλόθρησκος, ἀλλά καί Ὀρθόδοξος, ὁ ὁποῖος ἔχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.

 ζ) Τέκνα προερχόμενα ἀπό γονεῖς πού ἔχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται ἐφόσον ὁ Ἀνάδοχος ἐγγυᾶται τήν κατήχηση τοῦ νεοφωτίστου.2. Εἰδικές περιπτώσεις

 α) Σέ περίπτωση πού μέ δικαστική Ἀπόφαση, τήν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ ἔχει ὁ ἕνας γονεύς ἤ Κηδεμόνας γιά τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου καί τήν Ὀνοματοδοσία ἀπαιτεῖται Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ ἑτέρου γονέα ὅτι συμφωνεῖ ἤ σέ κατάσταση Κηδεμονίας, ἀμφοτέρων τῶν γονέων, ὅτι συμφωνοῦν.

 β) Σέ περίπτωση διαφωνίας τῶν γονέων, γιά τό Βάπτισμα ἤ τήν Ὀνοματοδοσία μπορεῖ αὐτά νά γίνουν κατόπιν Δικαστικῆς Ἀποφάσεως. Προσοχή! Δικαστική ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἀναθέτει μόνο τήν ἐπιμέλεια τοῦ τέκνου, προσωρινή ἤ μή, στόν ἕνα ἐκ τῶν δύο γονέων, δέν καλύπτει τόν Ἐφημέριο γιά τήν τέλεση Βαπτίσεως.

 γ) Γιά κάθε περίπτωση, πρίν τό βάπτισμα ἀνηλίκου, οἱ γονεῖς, μέ ἐπίδειξη τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητός τους, γιά τήν συμφωνία τῶν στοιχείων τους μέ τήν Ληξιαρχική πράξη, ὑπογράφουν ἐνώπιον τοῦ Ἐφημερίου γιά τό θρήσκευμα καί τό ὄνομα τοῦ νηπίου. Σέ περίπτωση ἀπουσίας ἑνός γονέως, ὁ ἐφημέριος μπορεῖ νά τελέσει τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὅταν ὁ ἕτερος γονεύς προσκομίσει θεωρημένο ἀντίγραφο εἴτε τῆς ληξιαρχικῆς πράξεως θανάτου εἴτε τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀπόφασης, βάσει τῶν ὁποίων ὁ ἀπουσιάζων γονεύς κηρύττεται ρητῶς ἄφαντος ἤ ἔκπτωτος ἀπό τή γονική μέριμνα.

 δ) Σέ περίπτωση ἀπουσίας τοῦ ἑνός γονέως λόγῳ εὐλόγου κωλύμματος (ἀσθενείας, ἀποδημίας κλπ.), τότε ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νά προχωρήσει στήν τέλεση τοῦ Βαπτίσματος, ἐφ'ὅσον ἐκ μέρους τοῦ ἀπόντος γονέως ὑποβληθεῖ εἴτε βεβαίωση ἐνώπιον συμβολαιογράφου εἴτε ὑπεύθυνη δήλωση μέ τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς θεωρημένο, ὅτι συγκατατίθεται γιά τήν βάπτιση τοῦ τέκνου κατά τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί μέ τό συγκεκριμένο ὄνομα.

στ) Σέ περίπτωση διάστασης ἤ διαζυγίου ἤ ὅταν ἡ μητέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου ἐπικαλεῖται ὅτι πατέρας τοῦ τέκνου εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀναγραφόμενο στήν Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ὁ Ἐφημέριο:

 1) ὀφείλει νά ἀναζητήσει τόν πατέρα, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται στήν ληξιαρχική πράξη καί νά λάβει τήν συγκατάθεσή του γραπτῶς

 2) ἀν ἔχει προσβληθεῖ ἡ πατρότητα ἤ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ τό τέκνον ἑκούσια, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νά δεχθεῖ ὡς πατέρα τόν προσδιοριζόμενον ὑπό τοῦ Ληξιαρχείου, διά νεωτέρας σημειώσεως καί διορθώσεως ἐπί τῆς ληξιαρχικῆς πράξης γεννήσεως.

 ζ) Σέ περίπτωση ἄγαμης μητέρας, ἐπειδή αὐτή ἀσκεῖ μόνη της τή γονική μέριμνα, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νά τελέσει τήν Βάπτιση καί νά δώσει ὄνομα, ἐφ'ὅσον ἡ ἄγαμη μητέρα συμπληρώσει Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/86, μέ θεωρημένο τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς της, στήν ὁποία θά δηλώνει ὑπευθύνως ὅτι ἀσκεῖ ἀποκλειστικῶς τή γονική μέριμνα ἐπί τοῦ ἀνήλικου τέκνου της, ὅτι δέν ὑφίσταται δικαστική ἀπόφαση, ἡ ὁποία νά ἀπονέμει δικαίωμα σκήσεως γονικῆς μέριμνας καί στόν πατέρα τοῦ ἀνήλικου τέκνου καί, τέλος, ὅτι ἐπιθυμεῖ τό ἀνήλικο τέκνο της νά βαπτισθεῖ κατά τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί νά λάβει συγκεκριμένο ὄνομα.
 η) Ἡ ἀναγραφή στό βιβλίο Βαπτίσεων ἑνός Ὀνόματος, ἡ ἐκφώνηση ὅμως δύο ὀνομάτων, κατά τήν Κατήχηση καί τήν τριπλῆ Κατάδυση δέν ἐπιτρέπεται, ἐνέχει δέ τόν κίνδυνο ὁ Ἐφημέριος νά διωχθεῖ ποινικῶς. Γιά τήν προσέλευση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ καί ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ Α' ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 Στήν περίπτωση πού Ἑτερόδοξος ἤ Ἀλλόθρησκος θελήσει νά ἐνταχθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἰσχύουν τά ἑξῆς:

 α) Ἐάν εἶναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται διά τοῦ Ἁγίου Μύρου.

 β) Ἐάν εἶναι Προτεστάντης καί ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται διά τοῦ ἁγίου Μύρου.

 γ) Ἐάν εἶναι Προτεστάντης καί ΔΕΝ ἔχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ.Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

 δ) Ἐάν εἶναι ἀλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κλπ.) ἤ ἄθρησκος βαπτίζεται.(βλ.Ἑνότητα Γ').

 Σημ. Πρόκειται γιά αἱρετικές παραφυάδες, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι καί οἱ ἑξῆς: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοί ἐλευθέρου Πνεύματος, Ἀντβεντισταί τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας, Βοημοί Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τά Παιδιά τοῦ Μῶ, Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς Ἀντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ὁμάδες (Κοινωνία τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), ὑπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Εὐαγγελική Ἀδελφότης ἤ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Ἀδελφότης.


  • ΝΗΠΙΑ 


 1. Ἑτερόδοξοι ἤ Ἀλλόθρησκοι γονεῖς, ὑποβάλλουν σχετική αἴτηση -Ὑπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστή ὁ καθένας τους, μέ θεωρημένο τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς, στόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας τῆς κατοικίας τους στήν ὁποία ἀναφέρουν ὅτι ἐπιθυμοῦν τό νήπιό τους νά βαπτισθεῖ.

 2. Σέ περίπτωση πού στήν προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο ὄνομα, ὁ Ἐφημέριος δέν ἐπιτρέπεται νά μεταβάλει τό δοθέν ὄνομα, οὔτε νά προσθέσει ἄλλο ἀπό τό ἀρχικῶς δοθέν, ἤ σέ περίπτωση δύο ὀνομάτων, νά ἀφαιρέσει τό ἕνα.

 Ἐάν οἱ γονεῖς ἀσκοῦν ἀφόρητη πίεση ἐπί τοῦ Ἐφημερίου γιά μεταβολή τοῦ δοθέντος ὀνόματος, ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νά ζητήσει ὑπεύθυνη Δήλωση ξεχωριστή ἀπό τόν κάθε γονέα, μέ θεωρημένο τό γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς, στήν ὁποία ὁ κάθε γονεύς, θά δηλώνει ὅτι ἐπιθυμεῖ τό παιδί του νά βαπτισθεῖ κατά τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί νά λάβει συγκεκριμένο ὄνομα. Ὁ Ἐφημέριος, ἐπίσης, προειδοποιεῖ τούς γονεῖς πρίν τό Βάπτισμα, ὅτι ἐφ'ὅσον στή Δήλωση Βαπτίσεως ἀναγραφεῖ ἄλλο ὄνομα, ἄσχετο ἀπ'αὐτό τῆς Ληξιαρχικῆς Πράξης, τό ἁρμόδιο Ληξιαρχεῖο θά τούς παραπέμψει στό ἀντίστοιχο Πρωτοδικεῖο, πρός ἔκδοση δικαστικῆς ἀπόφασης, ἡ ὁποία θά διευκρινίζει ποιό ἀπό τά δύο ὀνόματα ἰσχύει.


 3. Σέ περίπτωση πού ὁ ἕνας μόνο γονέας ἐπιθυμεῖ τήν Βάπτιση, ἀπαιτεῖται Δικαστική Ἀπόφαση.

 4. Ἀπαραιτήτως, πρέπει νά ὑπάρχει Ὀρθόδοξος Ἀνάδοχος (Νονός) ὁ ὁποῖος καί θά ἀναλάβει μεταβαπτισματικά τήν Κατήχηση τοῦ ἀνηλίκου.

  •  ΕΝΗΛΙΚΕΣ 


 1) Ὁ Ἑτερόδοξος ἤ Ἀλλόθρησκος συμπληρώνει Αἴτηση Βαπτίσεως, στήν ὁποία καταγράφει ὅλα τά προσωπικά στοιχεῖα του (ὄνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στήν ὁποία ἀναφέρει ὅτι ἐπιθυμεῖ νά γίνει, Χριστιανός Ὀρθόδοξος ἀβιάστως καί ἐλευθέρως καί τήν ὁποία ὑποβάλλει στόν ἐνοριακό Ναό, τῆς περιοχῆς κατοικίας του.

 2) Ὁ Ἐφημέριος διαβιβάζει τήν Αἴτησή στήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή, δηλώνοντας, ὅτι ὁ Αἰτῶν ἐπιθυμεῖ νά ἐνταχθεῖ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί εἰσηγεῖται νά Κατηχηθεῖ καί νά Βαπτισθεῖ.

 3) Ἡ Ἀρχιεπισκοπή ἐγκρίνει τήν Αἴτηση καί καθορίζει τόν Κατηχητή, καθώς καί τόν χρόνο τῆς Κατήχησης καί τῆς Βάπτισης.

 4) Μετά τήν τέλεση τοῦ Βαπτίσματος ὁ Νεοφώτιστος Ἕλληνας, καταθέτει τή Βεβαίωση Βαπτίσεως στόν Δῆμο, ὅπου εἶναι ἐγγεγραμμένος. Σέ περίπτωση Ἀλλοδαπῶν, ὁ Νεοφώτιστος κρατᾶ τήν Βεβαίωση Βαπτίσματος πρός πιστοποίηση τοῦ Θρησκεύματος ὅπου δεῖ.


 -------------- 

Ο χαρακτήρας των μυστηρίων 


Τα μυστήρια δεν αποτελούν αφηρημένα φιλοσοφικά σύμβολα, αφού τα μέσα που τα προάγουν έχουν πάντα ένα αληθινό αντίκρυσμα, όπως κάθε τύπος και σύμβολο, απεικονίζοντας την ίδια την ιστορία της θείας οικονομίας. Όπως υπομνηματίζει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, τα μυστήρια αποτελούν μέλη, κλάδοι και κλήματα του σώματος του Χριστού, της ίδιας της ιστορικής Εκκλησίας. Αποτελούν τις θυρίδες, από όπου ο ήλιος της δικαιοσύνης περνά. Εξού και ο χαρακτήρας των μυστηρίων είναι πέρα για πέρα αντιμαγικός. Αυτό συμβαίνει δε, όχι επειδή απλώς αποτελούν εκφάνσεις ενός σώματος, αλλά συνάμα, διότι το κάθε μυστήριο θεμελιώνεται σε ένα φυσικό δεδομένο ή σε ένα ιστορικό συμβάν. Δεν υπάρχουν μυστήρια ως απλές τελετές στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά φυσικά και ιστορικά γεγονότα που κάνουν τα μυστήρια. Το βάπτισμα λόγου χάρη δεν θα είχε υπόσταση αν δεν είχε προηγηθεί η ενανθρώπηση, ο σταυρικός θάνατος και η ανάσταση του Κυρίου. Το Χρίσμα δε θα είχε αξία αν ο θεάνθρωπος δεν έχριζε με την αληθινή ένωσή του, την ανθρώπινη φύση. Για τον ίδιο λόγο δε θα υπήρχε ούτε ιερωσύνη. Ακόμα και ο γάμος δε θα μπορούσε να υπάρξει απ αρχής κτίσεως αν δεν είχε υπάρξει ο φυσικός δεσμός μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Έτσι αν παρατηρήσουμε τη λειτουργία των μυστηρίων θα δούμε μια κοινωνική φυσιολογία για την ορθή ανάπτυξη των μελών ενός κοινωνικού σώματος. Βλέπουμε γέννηση (βάπτισμα), κίνηση (χρίσμα), τροφή (Θεία Ευχαριστία), κυβέρνηση (ιερωσύνη) κλπ. Τα μυστήρια λοιπόν προκύπτουν μέσα σε μία ιστορική και φυσική ανάγκη για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας, ανταποκρινόμενα σε μία λειτουργικότητα ενός σώματος, που απαρτίζει ένα σώμα σε αισθητές και νοητές διαστάσεις, αξεδιάλυτα ενωμένες.


Τα μυστήρια όμως πέραν των δεδομένων αυτών προϋποθέτουν την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, τη συνεργία του καθώς και τη συγκατάθεσή του, ειδάλλως δεν παρέχουν ζωή, αγαθότητα και προκοπή. Όπως υπομνηματίζει ο Χρήστος Γιανναράς "αν χρησιμοποιούμε για τα γεγονότα αυτά την ελληνική λέξη μυστήριο, δεν είναι για τους αποδώσουμε αποκρυφιστικό χαρακτήρα, αλλά για να δηλώσουμε ότι η ένταξη και δυναμική πρόσβαση στη ζωή της Εκκλησίας δεν εξαντλείται στη φαινομενολογία των αισθητών συμβάντων. [Αυτό διότι] Η συμβατική γλώσσα...δεν επαρκεί για τον προσδιορισμό της. Προϋποτίθεται η καθολική εμπειρική μετοχή του ανθρώπου για να κατορθωθεί η γνώση των δυνατοτήτων της ζωής που τελεσιουργείται μέσα στην Εκκλησία". Γι αυτό και κάθε αντίληψη θεσμική ή γραφειοκρατική που θεωρεί τα μυστήρια ως τυπική ιεροπραξία παρέχοντας υπερφυσική χάρη ή δικαίωση ή καταξίωση είναι "ολότελα άσχετη με τη ζωή και τη δυναμική αναγέννηση της ζωής, την αφθαρσία και την αθανασία που χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, συνιστώντας την Εκκλησία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.