Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα στην Ενορία μαςΜε ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Δεσποτική Εορτή της του Χριστού Γεννήσεως με την τέλεση αφ’ εσπέρας του Μεγάλου Εορτίου Εσπερινού και ανήμερα του Όρθρου και  της Α' Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας καθώς  και της Β ' Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας,  στην ενορία μας.

Οι Ιερείς ανέγνωσαν την εορταστική εγκύκλιο του Σεβασμιοτατου Μητροπολίτου μας  κ. κ. Χρυσοστόμου  και μετέφεραν τις ευχές και ευλογίες του σε όλους τους εορτάζοντες.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος:

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
 Πρός
 τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
 Παιδιά μου εὐλογημένα,
 Ὁ οὐρανὸς καὶ πάλι ἀνοίγει καὶ κατέρχεται ὁ Κύριός μας, γενόμενος ἄνθρωπος γιὰ νὰ θεραπεύσῃ τὸ πρόσλημα, δηλαδή τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ νὰ λυτρώσῃ, μὲ αὐτὴ Του τὴν κένωση, τὸ ἀνθρώπινο γένος.
 Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ὀνομάζει τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν, ἐπειδή εἶναι τὸ κέντρο ὅλων τῶν ἑορτασμῶν, ἡ αἰτία καὶ ἡ ἀπαρχὴ ὅλων τῶν πανηγυρισμῶν.
 Ἡ ἱστορία ὑφαίνεται μὲ τὸ ὑφάδι τῆς ἄκρας ταπεινώσεως καὶ συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «ἀγάπη ἐστὶ» κατὰ τὸν Ἱερώτατον Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννη καὶ ἀγαπητικὰ προσφέρεται καὶ θυσιαστικὰ χαρίζεται, «ἳνα οἱ ἄνθρωποι ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσι».
 Ἆρα γε, θὰ κατανοήσῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι ἡ μόνη πύλη σωτηρίας, ἡ μόνη ἐλπίδα, ἡ μόνη ὁδὸς γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς φθαρτότητος καὶ τὴν ἀπόλαυση τῆς αἰωνίου μακαριότητος εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός;
 Ἀλήθεια, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ προχωρήσῃ αὐτὸς ὁ κόσμος χωρὶς τόν σαρκί φανέντα Θεό; Πῶς θὰ ξεπεραστῇ ἡ μεγάλη ὀδύνη ἕνεκα τῆς ἐλλείψεως τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν τῆς γῆς, χωρίς τό ταπεινό προσκύνημα στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ;
 Χωρὶς τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχει ζωή, ἀλλὰ κόλαση καὶ θάνατος. Χωρὶς τὸν Ἐμμανουήλ, οἱ λαοὶ παραπαίουν. Μακράν τοῦ Θεοῦ οἱ πόλεμοι, τὰ μίση καὶ τὰ πάθη σκιάζουν τὸν παγκόσμιο ὁρίζοντα. Ὁ σεβασμὸς στὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα ἐξέλιπε καὶ ὁ φρικτός «ρατσισμὸς» εἶναι ἡ τραγική ἐπιβεβαίωση τῆς ἀλλοτριώσεως τοῦ φρονήματος τῶν ἀνθρώπων.
 Ὅσοι πιστοί, λοιπόν, ἂς ζήσωμε τὸ Μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ ἂς τὸ κάνωμε ὑπόθεση τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς, τῆς οἰκογενειακῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνικῆς γενικώτερα.
 Ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἶναι καί προσωπικός ἀνακαινισμός, ἀλλά καὶ παγκόσμιος λυτρωμός. Εἶναι χαρὰ καὶ ἀγαλλίαμα συμπάσης τῆς κτίσεως. Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, ζώντας τὸ αἰώνιο παρόν, μὲ τὴν γλῶσσα τῆς ἀποκεκαλυμμένης καὶ σωζούσης ἀληθείας, μιλάει λυτρωτικὰ στὸν ἄνθρωπο. «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου, ὁ δρακὶ τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν. Σήμερον ὁ Ἄναρχος ἄρχεται καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται…».
 «Ὁ Παλαιὸς ἡμερῶν παιδίον γέγονεν, ὁ ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου καθήμενος ἐν φάτνῃ τίθεται… ἐπειδὴ τοῦτο θέλει. Θέλει γὰρ τὴν ἀτιμίαν ποιῆσαι τιμὴν, τὴν ἀδοξίαν ἐνδῦσαι δόξαν… Λαμβάνει μου τὴν σάρκα, ἵνα με ἁγιάσῃ· δίδωσί μοι τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ, ἵνα με διασώσῃ…».
 Ἀδελφοί μου,
 Δόξα τῷ ἐνανθρωπήσαντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι, διὰ τὰς πολλάς πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίας Του. Δόξα τῷ Θεῷ, διότι ἐγεννήθημεν ἐν τῷ φωτί τῆς γνώσεως Αὐτοῦ, ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν καὶ ἐνεδύθημεν Αὐτόν.
 Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ, διότι σήμερα ὀρθοδόξως ἑορτάζoμε καὶ θεοπρεπῶς πανηγυρίζομε, γνωρίζοντες τὸ μέγα τῆς Οἰκονομίας Αὐτοῦ Μυστήριον.
 Ὁ ἑορτασμὸς μας ἂς καταστῇ ὑπόθεση οὐσιαστική, ἐσωτερικὴ, βιωματική καὶ λυτρωτικὴ ἐμπειρία, ὥστε ζώντας τὰ παρόντα μέσα στὸ κλῖμα τῆς ἀγάπης τοῦ γεννηθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ, νὰ ὁρῶμεν τὰ μέλλοντα, τὰ ἄφθαρτα καὶ αἰώνια, τὰ ὁποῖα ἀπολαμβάνουν ἤδη οἱ θεούμενοι ὅλων τῶν ἐποχῶν μὲ πρώτη τὴν Πανακήρατον Μητέρα Του, τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους, τοὺς Ποιμένας καὶ τοὺς Μάγους, τοὺς Ἀποστόλους καί Διδασκάλους, τούς Ὁσίους καὶ Μάρτυρας ὅλων τῶν ἐποχῶν.
 Ἀδελφοί μου,
 «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε».
 Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικῶς ἐν φιλήματι ἁγίῳ καὶ σᾶς εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας ἒτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Φωτοστυγμιότυπα από τις ακολουθίες :

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Κατηχητικών Ομάδων 2017

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου το απόγευμα στο πνευματικό κέντρο του ιερού ναού, τα παιδιά των κατηχητικών ομάδων μας, παρουσίασαν στους γονείς και στους φίλους τους την Χριστουγεννιάτικη γιορτή που ετοίμασαν μαζί με τις κατηχήτριές τους. Μας έδειξαν πάλι οι μικροί μας φίλοι, σε μας τους μεγαλύτερους, ότι τα Χριστούγεννα είναι μια δική τους γιορτή, η γιορτή των παιδιών, η γιορτή της αθωότητας , της απλότητας και αμεσότητας, η γιορτή της αγάπης. Η εκδήλωσή μας περιείχε επίκαιρα τραγούδια από τις παιδικές φωνές που μας συγκίνησαν, θεατρικό με θέμα '' Τα Χριστούγεννα της Ζητιάνας'', ομιλία από τον π.Ανδρέα με αναγωγή στην πνευματική κατασταση που πρέπει να βιώνουμε με το μήνυμα των Χριστουγέννων καθώς ευχές και ευχαριστίες από τον π. Γεώργιο. Τέλος η διανομή των ιδιαίτερων και χειροποίητων, δώρων τα οποία επιμελήθηκαν οι κατηχήτριες , επισφράγισε αυτή την υπέροχη - και αφιερωμένη ολοκληρωτικά στα παιδιά- εορτή!!!

 Σχετικές φωτογραφίες...


Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση: Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων !

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


Α' ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : 5.00 - 8.00 

&

Β ' ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : 8:00 - 10:15  ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 

Επίσκεψη αγάπης στην Μ.Φ.Η. «Η Αγία Σκέπη» από Κυρίες του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πατρών


Απογευματινή επίσκεψη αγάπης έκαναν στην Μ.Φ.Η. «Η Αγία Σκέπη» της Χριστιανικής Εστίας Πατρών Κυρίες του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πατρών συνοδευόμενες από τους εφημερίους του Ναού πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο και πρεσβύτερο π. Γεώργιο Γιαννακόπουλο. Τα τραγούδια τους και η συντροφιά τους και τα δώρα της αγάπης τους χαροποίησαν τους τρόφιμους.